Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Τον ιστότοπο gr.fage (ο “Ιστότοπος”) ελέγχει και διαχειρίζεται η FAGE INTERNATIONAL S.A. (η “FAGE”), μια ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί με βάση τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και διέπεται από αυτούς, με έδρα στο Λουξεμβούργο (L-8030 Luxembourg, 145, rue du Kiem) και με αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου B 171.651.

Η FAGE δεσμεύεται να σέβεται την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του Ιστότοπου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ο “Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων”), καθώς και με τους εθνικούς εφαρμοστικούς νόμους και ιδίως τον Ν. 4624/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν, με τους οποίους τίθενται συγκεκριμένοι κανόνες για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (από κοινού με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, η “Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων”).

Η FAGE αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα και επιδιώκει να αισθάνεσθε άνετα κατά την χρήση του Ιστότοπου. Η παρούσα πολιτική δηλώνει ποια δεδομένα μπορούμε να συλλέγουμε και πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις σχετικές πληροφορίες.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί από την FAGE.

Φύση των συλλεγόμενων πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η FAGE περιλαμβάνουν:

α) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας (όπως το όνομά σας, το φύλο σας, η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας και η ταχυδρομική διεύθυνσή σας),

β) γενικές πληροφορίες που περιέχονται σε server log αρχεία όπως η IP διεύθυνσή σας (η μοναδική διεύθυνση που ταυτοποιεί τον υπολογιστή σας στο διαδίκτυο), το είδος του φυλλομετρητή διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, ο ιστότοπος από τον οποίο ήλθατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο, όπως επίσης και η ώρα και η διάρκεια των των συνδέσεών σας.

Χρήση των δεδομένων

Η FAGE συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) για να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε ζητήσει,

β) για να απαντά σε ερωτήματά σας,

γ) για να διαχειρίζεται τον Ιστότοπο,

δ) για να βελτιώνει τις υπηρεσίες της,

ε) για να ασκεί την δραστηριότητά της πιο αποτελεσματικά (ήτοι να προσφέρει προς εσάς βελτιωμένες υπηρεσίες και εφαρμογές που πιστεύουμε ότι σας αφορούν ή για να βελτιώνει τον Ιστότοπο και την εμπειρία σας ως χρηστών).

Θα περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ελάχιστο δυνατό βαθμό για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας θα τύχουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας. Η επεξεργασία αυτή θα είναι ακριβής, κατάλληλη και εύλογη. Οι πληροφορίες θα επικαιροποιούνται όπου κρίνεται απαραίτητο και δεν θα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς. Ακολούθως, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα διαγράφονται ή θα γίνονται ανώνυμα, εκτός εάν απαιτείται από το Νόμο η διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή εκτός εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι ακόμη απαραίτητα για εμάς ή για άλλα νομικά πρόσωπα του ομίλου της FAGE στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης, διεκδίκησης ή αντίκρουσης μιας απαίτησης.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που έχουν περιέλθει στην κατοχή μας θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της FAGE. Τα δεδομένα δεν θα πωληθούν ή παρασχεθούν για οποιανδήποτε αιτία σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει σε αυτό.

Δεδομένου ότι η FAGE αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου του ομίλου της FAGE, τα δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλα νομικά πρόσωπα του ομίλου της FAGE, τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα ή στις ΗΠΑ.

Εκτός αντίθετης πρόβλεψης ή απαίτησης του νόμου, εάν μας παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εσάς, ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουμε για να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα ή για να σας στείλουμε την ζητηθείσα πληροφορία.

Η FAGE δεν θα αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες σας σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν τούτο είναι αναγκαίο για την παροχή προς εσάς υπηρεσιών και πληροφοριών που έχετε ζητήσει και στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το πράττουμε. Ειδικότερα, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στηρίζεται στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

i. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών μας (σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στους σκοπούς υπό “α” παραπάνω), ή

ii. η επεξεργασία είναι απαραίτητη όταν έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίζουμε την ορθή διοίκηση, διαχείριση, προώθηση και προστασία των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων μας (σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στους σκοπούς υπό “β” έως “ε” παραπάνω).

Ασφάλεια

Η FAGE θα προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας.

Η FAGE λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η FAGE λαμβάνει κάθε προληπτικό μέτρο για να προστατεύσει κάθε πληροφορία που συλλέγεται από τους επισκέπτες μας και χρήστες λογαριασμών έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης.

Πρόσβαση σε και τροποποίηση πληροφοριών που έχουν συλλεγεί

Έχετε εκ του Νόμου δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα τηρούμενα κατά πάντα χρόνο σχετικά με εσάς, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης οποιασδήποτε ανακρίβειας και διαγραφής ή φραγής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων, εντός του πλαισίου που ορίζεται από την Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων. Μπορείτε επίσης να εναντιωθείτε ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με και εντός του πλαισίου που ορίζεται από την Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων.

Όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλείτε αυτήν την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε γίνει με βάση την συγκατάθεσή σας προτού αυτή ανακληθεί.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην αρμόδια εποπτική Αρχή σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσετε ότι έχουμε παραβιάσει την Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η FAGE δεν τηρεί σε βάση δεδομένων ούτε με άλλο τρόπο αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας ή συλλογής σχετικά με τον Ιστότοπο.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:privacy.gr@mail.fage

Χρήση των cookies

Ο ιστότοπος gr.fage χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώνει την εμπειρία σας ως χρηστών. Παρακαλούμε δείτε την Πολιτική χρήσης Cookies για περισσότερες πληροφορίες.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οποιεσδήποτε αλλαγές τυχόν κάνει στο μέλλον η FAGE στην Πολιτική Απορρήτου θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο και, όπου είναι απαραίτητο, ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε εσάς με e-mail. Πρέπει να επισκέπτεσθε την παρούσα ιστοσελίδα τακτικά για να βλέπετε οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή σχετικά με τον Ιστότοπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy.gr@mail.fage

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια Δικαστήρια

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και οτιδήποτε στον παρόντα Ιστότοπο θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς απορρέουσας από ή σχετική με τον Ιστότοπο και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου συμφωνούνται τα Δικαστήρια των Αθηνών.