Νομικοί Όροι

Ο ιστότοπος https://gr.fage/ (εφεξής ο «Ιστότοπος») αποτελεί ιδιοκτησία της FAGE International S.A. (εφεξής "FAGE") με έδρα στο Λουξεμβούργο (Rue du Kiem 145, L-8030, Strassen, Luxembourg), η οποία τον δημιούργησε και τον έθεσε στην διάθεση των χρηστών (εφεξής οι «Χρήστες» και ατομικά ο «Χρήστης») προς το σκοπό ενημέρωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Εν όψει αυτού, η FAGE επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων χρήσης του.

Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο και με την επισκόπηση του υλικού που περιέχεται στις σχετικές ιστοσελίδες, ο Χρήστης αποδέχεται τους ακόλουθους όρους και επίσης αποδέχεται ότι το Ελληνικό δίκαιο θα εφαρμόζεται σε όλα τα θέματα που απορρέουν από ή σχετίζονται με το περιεχόμενο και την χρήση του Ιστότοπου.

1. Εγγυήσεις της FAGE

Πλην αντίθετης νομοθετικής πρόβλεψης, η FAGE δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών από διαφυγόντα κέρδη) προκαλούμενες από την χρήση του Ιστότοπου ή/και το υλικό ή/και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών προκαλούμενων από λάθη, ανακρίβειες, διακοπές, ελαττώματα, διαγραφές, ιούς, απώλεια δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθυστερήσεις ή/και αποτυχία αποστολής μηνυμάτων ή/και προκαλούμενες από την χρήση οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιέχεται σε άλλους ιστότοπους προσβάσιμους μέσω hyperlinks, συστάσεων ή άλλου υλικού.

Η FAGE δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι οι συμβουλές διατροφής και ευεξίας που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου είναι ορθές και ενημερωμένες. Εντούτοις, οι πληροφορίες και τα νέα που περιέχονται στον Ιστότοπο παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη, οποιουδήποτε είδους. Η FAGE δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ανακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών. Συγκεκριμένα, συνταγές ή συμβουλές, πληροφορίες ή περιεχόμενο σχετικά με διατροφή και τροφές εν γένει που αναρτώνται στον Ιστότοπο είναι γενικής φύσεως και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οδηγίες ή συστάσεις για ατομικές δίαιτες. Επομένως, δεν πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστη πηγή για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή υποκατάστατα συμβουλών ιατρών ή εξειδικευμένων επιστημόνων.

Η FAGE επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση το περιεχόμενο του Ιστότοπου ή τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτόν.

2. Σήματα και πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα διακριτικά σήματα και υλικά (όπως, για παράδειγμα, λεκτικά και απεικονιστικά σήματα, λογότυπα, εμπορικές επωνυμίες, σύμβολα, εικονίδια, κείμενα, σλόγκαν, εικόνες, ταινίες, ηχητικά αρχεία, γραφικά, μοντέλα συσκευασίας κ.λπ.) σε οποιαδήποτε μορφή, που έχουν δημοσιευθεί και χρησιμοποιηθεί στον Ιστότοπο (εφεξής τα «Διακριτικά Σήματα») αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της FAGE. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, χρήση σε οποιαδήποτε μορφή και για οποιονδήποτε σκοπό (για παράδειγμα πώληση, μετασχηματισμός για εμπορικούς σκοπούς, δημόσια επικοινωνία, ανάρτηση σε ιστότοπους μη εξουσιοδοτημένων τρίτων προσώπων κ.λπ.) απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια της FAGE.

Τίποτα από όσα περιέχονται στον Ιστότοπο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως ρητή ή συναγόμενη άδεια προς τρίτους να χρησιμοποιούν τα Διακριτικά Σήματα και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που υπόκειται στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τυχόν σήματα, λογότυπα και υλικά τρίτων προσώπων που ενδέχεται να αναπαραχθούν στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία των οικείων δικαιούχων τους, οι οποίοι έχουν επιτρέψει την χρήση τους. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αναπαραγωγή απαγορεύεται.

Όλα τα Διακριτικά Σήματα και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Ως εκ τούτου, οποιασδήποτε μορφής εμπορική χρήση απαγορεύεται. Οποιαδήποτε μεταφόρτωση (download) υλικού από τον Ιστότοπο μπορεί να γίνει μόνο εάν επιτρέπεται ρητά με ειδική σήμανση εντός των σελίδων του Ιστότοπου, θα επιτρέπεται δε μόνο για χρήση για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς του μεταφορτωθέντος (downloaded) υλικού, ενώ οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά.

Κάθε παράβαση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων θα υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, λαμβανομένων πάντοτε υπ’ όψιν και των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων τα οποία ρήτα αναγνωρίζονται.

3. Υπηρεσίες παρεχόμενες από τρίτους

Η FAGE μπορεί να διαθέτει ή/και να διαφημίζει στον Ιστότοπο, μέσω hypertext συνδέσμων, αγαθά ή/και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Εάν ο Χρήστης επισκεφθεί ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους, αυτός ή αυτή θα υπόκειται στην πολιτική και στους όρους χρήσης που περιέχονται σε αυτούς. Επομένως, η FAGE δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα και/ή ζημίες, οποιασδήποτε φύσεως, που προκαλούνται από συναλλαγές και/ή διάδραση με ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους και στους οποίους ο Χρήστης ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου. Αντίστοιχα, η FAGE δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, το υλικό και τις πληροφορίες, ούτε για τυχόν παραβάσεις, ανακρίβειες και δηλώσεις που περιέχονται σε αυτούς τους ιστότοπους.

4. Τροποποιήσεις

Η FAGE επιφυλάσσεται του δικαιώματος, οποτεδήποτε, να τροποποιεί τους όρους χρήσης του Ιστότοπου επικαιροποιώντας την παρούσα σελίδα. Εν όψει αυτού, συνιστάται στους Χρήστες να επισκέπτονται την παρούσα σελίδα τακτικά ώστε να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

5. Επικοινωνία

Οποιαδήποτε επικοινωνία που αφορά στον Ιστότοπο ή σε υπηρεσίες προσβάσιμες μέσω αυτού μπορεί να σταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy.gr@mail.fage