ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Πολιτική αυτή εξηγεί τον τρόπο κατά τον οποίο η ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. (στο εξής: «ΦΑΓΕ», η «Εταιρία» ή «Εμείς») χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελάτων και των συνεργατών της, καθώς και λοιπών ατόμων (π.χ. καταναλωτών). Ο σκοπός της Πολιτικής αυτής είναι να σας βοηθήσει να καταλάβετε για ποιόν λόγο και πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε.

Η ΦΑΓΕ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα και δεσμεύεται να σέβεται την ιδιωτικότητά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και με τους εθνικούς εφαρμοστικούς νόμους και ιδίως τον Ν. 4624/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν, με τους οποίους τίθενται συγκεκριμένοι κανόνες για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (από κοινού με τον ΓΚΠΔ, η «Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων»)

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να σας ενημερώσει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις σχετικές πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση του Iστοτόπου μας, μπορείτε να αναφερθείτε στη σχετική Πολιτική Απορρήτου (Πολιτική Απορρήτου | Go Greece).

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί από τη ΦΑΓΕ.

Πως να επικοινωνήσετε με τη ΦΑΓΕ σε περίπτωση ερωτήσεων ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

 • Ταχυδρομικώς: Ερμού 35, Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 14452, Αττική

 • Τηλεφωνικώς: (+30)2102892555

 • Μέσω e-mail: privacy.gr@mail.fage

Ποιές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε στη ΦΑΓΕ;

Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν κάθε πληροφορία σχετικά με εσάς η οποία καθιστά δυνατή την ταυτοποίησή σας, άμεσα ή έμμεσα. Ανάλογα με τις περιστάσεις, την εργασία σας και την εφαρμοστέα νομοθεσία, η ΦΑΓΕ μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί ή να μεταχειρίζεται με άλλο τρόπο πληροφορίες σχετικά με εσάς.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς που μπορεί να συλλέξουμε μέσω των διάφορών υπηρεσιών μας και των διαύλων επικοινωνίας:

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Παραδείγματα

Δεδομένα για την πρόσληψη

Ον/μο, διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό, κινητό), e-mail, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, ημ/νία και τόπος γέννησης, AMMA/AMKA, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου αριθμού τέκνων, βιογραφικό σημείωμα (πτυχία, επαγγελματική εμπειρία)

Δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες στους χώρους της ΦΑΓΕ

Ον/μο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, εταιρία, διάρκεια επίσκεψης, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (μόνο για αλλοδαπούς οδηγούς)

Δεδομένα σχετικά με τους αντιπροσώπους μας

Ον/μο, τραπεζικά στοιχεία (π.χ. ΙΒΑΝ)

Δεδομένα σχετικά με τη διανομή των προϊόντων

Στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου διανομέα (ον/μο, email), στοιχεία εξωτερικών διανομέων (ον/μο, τηλέφωνο, υπογραφή)

Δεδομένα γεωεντοπισμoύ για διανομές εντός Αθηνών

Ζωντανή διαδρομή που ακολουθείται από το όχημα και ίχνος της διαδρομής διατηρηθέν στο σύστημα

Δεδομένα σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο στο πλαίσιο της νόσου COVID-19

Δεδομένα σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο στο πλαίσιο της νόσου COVID-19 Ον/μο, αποτέλεσμα ελέγχου (για έλεγχο μέσω της εφαρμογής) ή ανάρρωση από τη νόσο, εμβολιασμός και ημ/νία εμβολιασμού κατά της νόσου, αποτέλεσμα και ημ/νία τέστ, ημ/νία γέννησης

Δεδομένα σχετικά με τους εκπροσώπους των πελατών μας

Ον/μο, τηλέφωνο, e-mail, εταιρία, θέση εργασίας 

Δεδομένα σχετικά με τους εκπροσώπους των συνεργατών μας

Ον/μο, τηλέφωνο, e-mail, εταιρία, θέση, υπογραφή

Δεδομένα σχετικά με τους καταναλωτές

Ον/μο, τηλέφωνο, email, ημ/νία παραπόνου, διεύθυνση

Δεδομένα σχετικά με τους εξωτερικούς συμβούλους και ελεγκτές

Ον/μο, email, τηλέφωνο, θέση, εταιρία

Για ποιούς λόγους επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα;.

Η ΦΑΓΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους και σαφείς σκοπούς. Οι σκοποί αυτοί είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι:

Κατηγορίες σκοπών

Παραδείγματα σκοπών επεξεργασίας

Πρόσληψη

 • Λήψη και αξιολόγηση αιτήσεων για θέση εργασίας στη ΦΑΓΕ

Επαγγελματικοί/Επιχειρηματικοί σκοποί

 • Επικοινωνία με πελάτες και λοιπούς συνεργάτες (π.χ. διανομείς, αντιπροσώπους, εξωτερικούς συμβούλους και ελεγκτές) στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης

Συμβατικοί σκοποί

 • Διασφάλιση πληρωμών σε περίπτωση καθυστέρησης

 • Διαχείριση της επαγγελματικής σχέσης με πελάτες και λοιπούς συνεργάτες

 • Διαχείριση δικαστικων διαφορών με πελάτες και λοιπούς συνεργάτες

 • Διαχείριση των διανομών

 • Διαχείριση των διαδρομών και προγραμμάτων διανομέων

Νομικοί σκοποί

 • Κοινοποίηση στοιχείων στις αρμόδιες αρχές (π.χ. φορολογική δήλωση, φορολογικός έλεγχος)

 • Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις διενέργειας εξωτερικού ελέγχου

 • Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις σχετικά με τη νόσο COVID-19 (π.χ. έλεγχος πιστοποιητικού)

Έννομα συμφέροντα

 • Διατήρηση αρχείου επισκεπτών για λόγους ασφαλείας

 • Διενέργεια εξωτερικού ελέγχου σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται από τον νόμο

 • Λήψη υπηρεσιών συμβουλευτικής για τη βελτίωση της λειτουργίας της Εταιρίας

 • Εξασφάλιση επικοινωνίας με καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένης στο πλαίσιο παραπόνων

 • Προστασία των μεταφερόμενων προϊόντων μέσω του συστήματος γεωεντοπισμού των οχημάτων για μεταφορές εντός Αθηνών

Θα περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ελάχιστο δυνατό βαθμό για να πετύχουμε τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας θα τύχουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας. Η επεξεργασία αυτή θα είναι ακριβής, κατάλληλη και εύλογη. Οι πληροφορίες θα επικαιροποιούνται όπου κρίνεται απαραίτητο και δεν θα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς. Ακολούθως, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα διαγράφονται ή θα γίνονται ανώνυμα, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο η διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή εκτός εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι ακόμη απαραίτητα για εμάς ή για άλλα νομικά πρόσωπα του ομίλου της ΦΑΓΕ στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης, διεκδίκησης ή αντίκρουσης μιας απαίτησης.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που έχουν περιέλθει στην κατοχή μας θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς.

Σε ποιόν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εάν είναι αναγκαίο, η ΦΑΓΕ κοινοποιεί τα δεδομένα σας στις αρμόδιες αρχές (π.χ. εφορία), στους εξωτερικούς ελεγκτές της καθώς και στους συνεργάτες της, όπως οι πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών και υπηρεσιών λογισμικού. Όταν ανατίθεται και εκτελείται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους, η εν λόγω κοινοποίηση υπόκειται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

Δεδομένου ότι η ΦΑΓΕ αποτελεί μέρος του διεθνούς δικτύου του ομίλου της ΦΑΓΕ, τα δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλα νομικά πρόσωπα του ομίλου της ΦΑΓΕ, τα οποία βρίσκονται στο Λουξεμβούργο ή στις ΗΠΑ. Κατά κανόνα, η ΦΑΓΕ δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (στο εξής: «ΕΟΧ»). Συγκεκριμένα, η μοναδική μεταφορά προσωπικών σας δεδομένων από τη ΦΑΓΕ εκτός του ΕΟΧ συνίσταται στη διατήρηση των αρχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους διακομιστές της FAGE USA Diary Industry Inc. στις Η.Π.Α.

Η εν λόγω μεταφορά βασίζεται σε διεταιρική συμφωνία μεταφοράς δεδομένων μεταξύ της ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. και της FAGE USA Diary Industry Inc. καθώς και σε τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφα των εν λόγω συμφωνιών και ρητρών με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση privacy.gr@mail.fage ή με έναν από τους άλλους τρόπους που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας Πολιτικής.

Εάν οποιαδήποτε περαιτέρω μεταφορά των δεδομένων σας καταστεί αναγκαία, η ΦΑΓΕ θα διασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις, όπως απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εκτελούντες την υπηρεσία που χρησιμοποιεί η ΦΑΓΕ μεταφέρουν τα προσωπικά δεδομένα που τους παρέχει η ΦΑΓΕ εκτός του ΕΟΧ, η ΦΑΓΕ διασφαλίζει ότι είναι εγκαίρως και προσηκόντως ενημερωμένη και ότι υφίστανται επαρκείς εγγυήσεις για τις εν λόγω μεταφορές.

Υπό ποιές νόμιμες βάσεις επεξεργαζόμαστε τις εν λόγω κατηγορίες δεδομένων

Στη ΦΑΓΕ επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το πράττουμε. Ειδικότερα, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στηρίζεται στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 1. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης ή την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών μας,

 2. η επεξεργασία είναι απαραίτητη όταν έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίζουμε την ορθή διοίκηση, διαχείριση και προστασία των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων μας, ή.

 3. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση προς έννομες υποχρεώσεις μας, βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου.

Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε αναφερθείτε στον παραπάνω πίνακα.

Όσον αφορά τη χρήση μη τεχνικά αναγκαίων Cookies, απαιτείται η συγκατάθεσή σας. Παρακαλούμε δείτε την Πολιτική χρήσης Cookies για περισσότερες πληροφορίες.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας είτε απευθείας από εσάς είτε από τους συνεργάτες μας, των οποίων είστε υπάλληλοι ή για τους οποίους ενεργείτε ως εκπρόσωποι.

Ενδέχεται να λάβουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας μέσω των συνεργαζόμενων με εμάς σουπερ μάρκετ σε περίπτωση που απευθυνθείτε σε κάποιο από αυτά αναφορικά με τα προϊόντα μας.

Ποιά δικαιώματα απολαμβάνετε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Κατά τον ΓΚΠΔ, διαθέτετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης ως προς τα δεδομένα σας και προσβάσεως σε αυτά (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ):Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, την πηγή των δεδομένων, εάν δεν τα συλλέξαμε απευθείας από εσάς, και, ενδεχομένως, τους αποδέκτες των δεδομένων σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ): Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι λανθασμένα ή ελλιπή. Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσουμε τα δεδομένα που έχουμε για εσάς ενήμερα.

Δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ): Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ΄ άλλο τρόπο σε επεξεργασία·

 • Αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων για σας σκοπούς μάρκετινγκ·

 • Τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα·

 • Τα δεδομένα σας πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του εθνικού δικαίου, στην οποία υπόκειται η ΦΑΓΕ·

Ωστόσο, η ΦΑΓΕ δεν μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημά σας για διαγραφή εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη:

 • για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του Ελληνικού δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται η ΦΑΓΕ·

 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ): Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας. Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στη ΦΑΓΕ να επαληθεύσει την ακρίβειά τους·

 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων σας. Αντ' αυτής, ζητείτε τον περιορισμό της χρήσης τους·

 • Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων·

 • Αντιτίθεστε στην επεξεργασία και η ΦΑΓΕ πρέπει να ελέγξει εάν οι νόμιμοι λόγοι της υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ): Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εφόσον αυτό καθίσταται τεχνικά δυνατό.

 

Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ): Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερή σας κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα εν λόγω δεδομένα, εκτός αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ενός από των διαύλων επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω, αποστέλλοντας μαζί με το αίτημά σας αντίγραφο έγκυρου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου προκειμένου να μπορέσουμε να σας ταυτοποιήσουμε προσηκόντως.

Η ΦΑΓΕ δεσμεύεται να απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μήνα από τη λήψη του αιτήματός σας. Εάν είναι απαραίτητο, η προσθεσμία αυτή να παραταθεί κατά δύο μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θέματος και τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στη ΦΑΓΕ. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερωθείτε για την παράταση και για τους λόγους της καθυστερήσεως. Εάν η ΦΑΓΕ δεν απαντήσει στο αίτημά σας, θα σας ενημερώσει για τους λόγους της αδράνειάς της και θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ελληνική εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν στην Αρχή με τους παρακάτω τρόπους:

 • Διαδικτυακώς:

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στην Αρχή ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής ως «πολίτης» με χρήση των διαπιστευτηρίων taxisnet και στη συνέχεια να επιλέξετε τη λειτουργικότητα «Υποβολή καταγγελίας». Η διαδικτυακή πύλη της Αρχής είναι διαθέσιμη εδώ https://eservices.dpa.gr/. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή καταγγελίας μέσω της πύλης μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα της Αρχής https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi.

 • Ταχυδρομικώς:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Λ. Κηφισίας 1-3

Τ.Κ. 115 23 Αθήνα

 • Ηλεκτρονικώς:

Με e-mail στη διεύθυνση complaints@dpa.gr.

 • Αυτοπροσώπως:

Μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία και αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αρχής στην ανωτέρω διεύθυνση.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στη ΦΑΓΕ;

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα το οποίο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει και τα επεξεργαζόμαστε. Συγκεκριμένα, η ΦΑΓΕ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για την περίοδο η οποία είναι αναγκαία με βάση τις επιχειρηματικές και νομικές απαιτήσεις. Για περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά συγκεκριμένα δεδομένα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των ανωτέρω αναφερθέντων διαύλων επικοινωνίας.

Ασφάλεια

Η ΦΑΓΕ θα προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας.

Η ΦΑΓΕ λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η ΦΑΓΕ λαμβάνει κάθε προληπτικό μέτρο για να προστατεύσει κάθε πληροφορία που συλλέγεται από τους επισκέπτες μας και χρήστες λογαριασμών έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης.

Χρήση των cookies

Ο ιστότοπος gr.fage χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώνει την εμπειρία σας ως χρηστών. Παρακαλούμε δείτε την Πολιτική χρήσης Cookies για περισσότερες πληροφορίες.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οποιεσδήποτε αλλαγές τυχόν κάνει στο μέλλον η ΦΑΓΕ στην Πολιτική Απορρήτου θα αναρτηθούν στον παρόντα ιστότοπο. Πρέπει να επισκέπτεσθε την παρούσα ιστοσελίδα τακτικά για να βλέπετε οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή σχετικά με τον ιστότοπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy.gr@mail.fage

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια Δικαστήρια

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και οτιδήποτε στον παρόντα ιστότοπο θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς απορρέουσας από ή σχετική με τον ιστότοπο και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου συμφωνούνται τα δικαστήρια των Αθηνών.